Perky jsou jednou z rozmanitostí Manawydanu. Rozvržení povolání tedy nekončí dovednostmi a staty, důležité jsou i perky, které dokážou vaši postavu lépe zaměřit na určité druhy všech akcí. Perky se dají užít na vylepšení statů a dovedností, k získání nových abilit a možností, vedou k lepšímu a silnějšímu zásahu zbraní či kouzlem, umožňují zacházení se zbrojí a štítem a pomocí nich vyrobíte i ty nejsložitější výrobky.

Válečník nezůstává válečníkem, může z něj být opravdový barbar nebo čestný rytíř na koni. Hraničár taktéž nezůstává pouze hraničářem, může se stát přítelem zvířat, stopařem nebo třeba ostrostřelcem. Mág není mágem, nýbrž elementaristou, vyvolávačem či nekromantem. Kněž není knězem, ale mnichem, felčarem nebo božím bojovníkem. Tulák není tulákem, ale lapkou, vrahem nebo špiónem a řemeslník nezůstává řemeslník, je z něj slévač, kovář, šperkař, truhlář, chovatel, farmář…a to nejen za pomoci RP ale i dále popsaných perků.

Systém perků

Okolnosti, za kterých může postava získat perk:

 • Každá postava dostává Perkovní body v závislosti na úrovni postavy, po té se je může rozhodnout využít k naučení určité schopnosti.
 • Postava se může naučit daný perk, splňuje-li tyto požadavky - dostatečný počet volných perkovních bodů, vyhledání mistra daného perku, splňuje všechny požadavky mistra (individuální - viz níže).

Systém přidělování perk bodů:

 • Každá postava a rasa začíná dostávat perkovní body počínaje druhou úrovní, a to 1 perkovní bod za úroveň +1 startovní perkovní bod. Celkově tedy 40 perkovních bodů na 40. úrovni.
 • Také získává perkovní body za úrovňové milníky. Ty jsou nastaveny na úroveň 10/20/30/40 kde dostávají +1/+2/+3/+4 perkovní body celkově +10 dalších perkovních bodů.
 • Člověk (jako rasa) nedostává perkovní body při nastavených milnících, ale dostává perkovní body každou čtvrtou úroveň počínaje 4. levelem jeden perkovní bod (za 4,8,12… úroveň). Celkově +10 dalších perkovních bodů.

Celkový počet získaných perkovních bodů je 50 (40+10).

Dělení perků:

1. Podle rasy:

 • Základní - stejné podmínky pro všechny rasy.
 • Rasové - postava jiné rasy, než té, pro kterou je perk typický, bude muset zaplatit za naučení dodatečnou vyšší cenu, či nebude možné se je naučit vůbec.

2. Podle povolání:

 • Všeobecné - stejné podmínky pro všechna povolání.
 • Speciální - vztahující se k danému povolání

3. Podle způsobu použití:

 • Pasivní (upravují vlastnosti/dovednosti) jsou funkční bez potřeby je iniciovat nejakým procesem, či jsou iniciovány samovolně po splnění určitých podmínek.
 • Aktivní -jedná se o schopnosti, které může postava využít v daném okamžiku, k jejich použití je třeba aktivace hráčem. Použití aktívního perku může, ale nemusí stát určené množstvo many. V případě, že si postava aktivuje perk, ale mezitím udělá jinou akci za manu a potřebné množství many na aktivovaný perk je větší jako okamžité množství many, tak se perk neaktivuje. Aktivní perk za manu není možné aktivovat při jejim nedostatku.

Stupně perků:

Každý perk existuje ve 4 stupních (základní, pokročilý, mistr a velmistr).

1. stupeň (začátečník) - k naučení je potřeba 1 perkovní bod, lze se naučit hned na 1. úrovni.

2. stupeň (pokročilý) - k naučení jsou potřeba 2 perkovní body, minimální dosažená úroveň 10.

3. stupeň (mistr) - k naučení jsou potřeba 3 perkovní body, minimální dosažená úroveň 20.

4. stupeň (velmistr) - k naučení jsou potřeba 4 perkovní body, minimální dosažená úroveň 30.

Učení se perkům:

Hráč pri dialogu s NPC bude mít v odpovědích i možnost naučit se perk od NPC. Platí to ale pouze v případě, že NPC daný perk umí a může ho vyučovat.

 • NPC - postava si u tohoto NPC perky „koupí“. Ne každý učitel ale umí všechny druhy a strupně perků. Např. základní úroveň bojového perku se může hráč naučit i od NPC stráže ve městě, ale mistra daného perku už bude nutné hledat. NPC velmistr pro daný perk bude možná jeden pro každou rasu.
 • Jiný hráč - postava se může perk naučit od jiné postavy, která daný perk ovládá na vyšším stupni než žák. Učení je možno jenom tehdy, má-li žák potřebný počet perkovních bodů a dá-li k tomu vyučující postava svolení. Naučit lze vždy jen do stejného stupně jak má učitel.

Podmínky mistrů:

 1. Pro postavu jiné rasy:

  * Jestliže o naučení se rasového perku bude mít zájem člen jiné rasy, bude mu vyhověno pokud splní tyto podmínky - zaplatí za výcvik vysokou částku, nebo vykoná pro mistra nějaký úkol (quest). V každém případě vzroste cena o +1 pro všechny stupně.

 2. Pro postavu jiného povolání:

  * Jestliže o naučení perku požádá postava, jež bude jiného povolání než toho, pro které je perk typický, zaplatí více perkovních bodů (+1 pro 1. stupeň, +2 pro zbylé stupně). Tyto body navíc se sčítají s předchozím pravidlem pro rasy.

Doba učení:

Postava se nemůže daný perk naučit za pár minut. K osvojení si perku je zapotřebí opakovaná návštěva u mistra, vždy však jen jednou za herní den. Dny, ve kterých postava mistra navštíví, nemusí jít plynule za sebou.

Pozn. U perků, kde je podmínkou pro naučení perku poznat jiný, na který má vazbu platí, že perk s vazbou se může postava naučit maximálně na o jeden stupeň nižší úroveň na jakou má naučený podmíněný perk.

Popis perků

Zaměření na dovednost (aktivní) – umožňuje zvýšit horní hranici vybrané dovednosti o 5, 10, 15 a 20 %. Takto je ale možné zvyšovat dosažitelnou hranici dovednosti jenom do 100 %, případně u AD postav do 120 %. Omezení je, že tento perk si může postava vzít pouze u jedné dovednosti (teda jenom jednou). Hráč si zvolí dovednost po naučení 1. stupně perku Pozor! Tento perk nelze vzít na dovednost kterou povolání umožňuje trénovat do 100%! (protože by tam byl zbytečný)

Zacházení s lehkou zbrojí (pasivní) – snižuje postih při používání lehké zbroje o 25, 50, 75 a 100 %. Povolání válečník, hraničář, zloděj, bard a kněz mají tuto dovednost automaticky na 4. stupni již na 1. úrovni, takže můžou používat lehkou zbroj bez postihu

Znalosti (pasivní) – zvyšuje znalosti postavy o světe a umožňuje lépe rozlišovat (identifikovat) předměty

! Přesvědčování (pasivní, zatím nefunkční) – zlepšuje reakce NPC na postavu při dialozích. To např. umožní více možností v dialogu s NPC

Posilování (pasivní) – postava získává trvalý bonus k síle 5, 10, 15 a 20 bodů. Zvýší se i maximální dosažitelná hodnota vlastnosti síla pro danou postavu

Akrobacie (pasivní) – postava získává trvalý bonus k obratnosti 5, 10, 15 a 20 bodů. Zvýší se i maximální dosažitelná hodnota vlastnosti obratnost pro danou postavu

Rozvoj logického myšlení (pasivní) – postava získává trvalý bonus k inteligenci 5, 10, 15 a 20 bodů. Zvýší se i maximální dosažitelná hodnota vlastnosti inteligence pro danou postavu

Jazyky (pasivní) – postava se může naučit 1 – 4 jazyky navíc

Použití foukačky (pasivní) – umožňuje efektivnější použití foukačky (zvyšuje šanci na zásah). Způsob střelby : dvojklik na šipku (kopu šipek v batohu). Objeví se target, kterým zaměříme foukačku. Tím vložíme šipku do foukačky. Pro samotné vystřelení dvakrát poklikáme na foukačku a zaměříme cíl

Pyrofor (pasivní) – zvyšuje šanci, že vám výbušnina při manipulaci nebouchne v rukou, a také zvyšuje šanci na zásah vrhacími druhy výbušnin, alchymista tento perk získává automaticky s dovedností Výbušniny a bonus z perku získává, pokud je dovednost nižší než 30, 50, 75 a 100%; v opačném případě alchymista získá body investované do perku zpět

Koncentrace (pasivní) - snižuje šanci na přerušení právě probíhající akce (například po zranění nepřítelem) o 10, 20, 30 a 40%.

Plížení: Kamufláž - I. Umožňuje skrývat se před Zrakem, světlo hraje roli II. Při plížení zezadu a dvou nejbližších směrů (výseč 90°) nehraje světlo roli. III. Bonus proti světlu IV. Při plížení zezadu nebo z boků (výseč 180°) nehraje světlo roli.

Plížení: Tichý pohyb - I. Umožňuje skrývat se před Sluchem, prostředí hraje roli (zloděj postih mimo město/budovu, lovec postih ve městě/budovách, dung oba bez postihu). II. Prostředí nehraje roli. (zrušení postihů z bodu I.) III. Bonus proti sluchu IV. Počítá se jako I. Lehkého kroku, protivníkovi se zdvojnásobuje případný postih ve všímavosti (např. za přilbu), pokud má alespoň II. úroveň Lehkého kroku tak může při plížení běhat

Plížení: Lehký krok - I. Umožňuje skrývat se před Detekcí otřesů II. Bonus proti spuštění nášlapných pastí, sčítá se s bonusem perku Bleskové reflexy III. Poloviční postih za zbroj a podzemí IV. Počítá se jako I. Tichý pohyb, postih za okolní tvory se počítá za všechny (normálně se někteří nepočítají, ale plížící se naučil chodit stejně jako oni), pokud má alespoň II. úroveň Tichého pohybu tak může při plížení běhat

Plížení: Zakrytí pachu - I. Umožňuje skrývat se před Čichem, směr větru hraje roli II. Při plížení podle větru nebo z boků (výseč 180°) nehraje vítr roli. III. Vítr vůbec nehraje roli, NPC s logikou AnimalAI jsou bez šance IV. NPC s logikou PredatorAI nemají šanci pozn. je nutno nějak zapracovat zjišťování směru větru

Zacházení se střední zbrojí (pasivní) – snižuje postih při používání střední zbroje o 25, 50, 75 a 100%. Povolání válečník má tuto dovednost automaticky na 4. stupni již na 1. úrovni, takže může používat střední zbroj bez postihu

Zacházení s těžkou zbrojí (pasivní) – snižuje postih při používání těžké zbroje o 25, 50, 75 a 100%.

Zacházení se štítem (pasivní) – Dává možnost používat lepší a kvalitnější štíty. Štíty požadují tento perk podle své kategorie (tato informace je vyobrazena v tooltipu každého štítu). Na 4. úrovni perku chrání postavu před odzbrojením štítu.


Bojové reflexy (pasivní) – zvyšuje šanci obránce na vyhnutí se útoku o 5, 10, 15 a 20%.

Obranný boj (pasivní) – zvyšuje šanci na vyblokování útoku pomocí štítu o 5, 10, 15 a 20%.

Odrážení střel (pasivní) – obránce má zvýšenou šanci na odražení (vyblokování) střelného útoku v řádu násobků od 2 do 5 (Pozor! Jde pouze o vyblokování!)


Útočný výcvik (pasivní) - zlepšuje úspěch na útok o 5, 10, 15 a 20%.

Agresivní útok (aktivní - upkeep ve formě many) - snižuje útočníkovi i obránci úspěch obrany o 5, 10, 15 a 20%.

Finesy (pasivní) - při Agresivním útoku roste šance na zvýšení výsledku bojového kola ve prospěch útočníka s tímto perkem


Obranný výcvik (pasivní) - zlepšuje úspěch obrany

Aktivní obrana (aktivní - upkeep ve formě many) - zvyšuje úspěch obrany, ale snižuje úspěch zásahu

Obranný postoj (pasivní) - při Aktivní obraně roste šance na snížení výsledku bojového kola ve prospěch obránce s tímto perkem


Boj v sedle (pasivní) – snižuje šanci na sražení jezdce z jízdního zvířete

Podupání (aktivní = 20 bodů many) – útočník použije pro útok namísto zbraně jízdné zvíře. Výška zranění které zvíře způsobí závisí na výši dovednosti „Jezdectví“ útočníka. Je také šance na omráčení protivníka po dobu 3 sekund

Nájezd (aktivní = 40 bodů many) – po aktivování této schopnosti se zobrazí zaměřovací kříž a vybere cíl. Postava na jízdném zvířeti pak automaticky proběhne zbylou vzdálenost k protivníkovi a provede útok. Maximální vzdálenost ze které lze útočit je ale 10 polí. Na vyšší vzdálenost není možné útok provést. Ke zranění od samotné zbraně se připočítá bonus, který závisí od výše dovednosti „Jezdectví“ u útočníka a od jeho vzdálenosti z které provedl útok (vyšší vzdálenost = vyšší bonus na zranění). Je také šance na omráčení protivníka po dobu 3 sekund


Jistá paže (pasivní) – zvyšuje rychlost útoku se střelnou zbraní o 10, 20, 30 a 40%.

Déšť šípů (aktivní = 40 bodů many) – po dobu 15 sekund se podstatně zvyšuje šance na zásah a rychlost útoku se střelnou zbraní

Střelba za pohybu (pasivní) – snižuje postihy při střelbě za chůze/běhu a jízdy na jízdním zvířeti. Pro použití na zvířeti vyžaduje perk Boj v sedle. (pokud je level Boje v sedle nižší, bude se počítat jako level Střeby za pohybu) (předtím Střelba za jízdy)


Rychlý pohyb (pasivní) – zvyšuje rychlost útoku pro boj se zbraněmi na blízko o 10, 20, 30 a 40%.

Silný úder (pasivní) – zvyšuje poškození z útoku pro boj se zbraněmi na blízko

Zuřivost (aktivní = 40 bodů many) – po dobu 10 sekund zvýši poškození z útoku se zbraní nablízko, rychlost útoku a odolnost magickým útokům o 10, 20, 30 a 40 %. Současně ale sníží šanci na vyhnutí se útoku o 10, 20, 30 a 40 %


Porozumění zvířatům (pasivní) – zvyšuje šanci na získání důvěry zvířete o 10, 20, 30 a 40 %. Zvyšuje teda šanci na ochočení zvířete

Krvavé pouto (aktivní = 30 bodů many) – hraničář vytvoří se svým zvířetem krvavé pouto. Po dobu trvání této schopnosti se zranění které obdrží jeden z nich dělí na polovinu mezi zvíře a hraničáře. Doba trvání je 10, 20, 30 a 40 sekund

Citové pouto (aktivní = 30 bodů many) – hraničář může vytvořit citové pouto u 1, 2, 3 a 4 ze svých zvířat. Hraničář pak může oživit pouze ta zvířata, ke kterým má vytvořené citové pouto. Tento status získají zvířata, na které hraničář použije tuto schopnost a pak u něho zůstanou jeden týden bez toho, aby byly zabiti. Při tomto procesu taktéž nesmí poklesnou spokojenost zvířete pod 50 %, jinak se proces zruší. Po týdnu je citové pouto vytvořené. Předáním zvířete jiné postavě, nebo propuštěním zvíře tento status ztrácí. Při opětovném předání zvířete hraničáři je zase potřeba 1 týdne na vytvoření citové vazby. Hraničář své zvíře oživí předáním vlastní životní energie duchu zvířete.


Drtivý útok (aktivní = 20 bodů many) – po aktivováni je výsledné poškození jednoho následujícího úderu který zasáhne o 10, 15, 20 a 25 % vyšší, ale výsledná šance na zásah je nižší o 10 %

Ochromující útok (aktivní = 20 bodů many) – útočník má 25, 50, 75 a 100 % šanci na to, že následující úder kterým se trefí, omráčí soupeře na dobu 3 s

Vířivý útok (aktivní = 20 bodů many) – útočník při použití tohoto úderu zasáhne všechny nepřátele v blízkosti (závisí od dosahu zbraně). U každého se ale testuje šance na zásah. Výsledné způsobené zranění bude ale menší o 30, 20, 10 a 0 % (při čtvrtém stupni perku bez postihu). Úder se provede tak, že postava zaútočí na jednoho nepřítele, a v případě že zasáhne, tak stejné zranění obdrží všichni okolo. Útok je možné provést pouze se zbraněmi nablízko

Odzbrojení (aktivní = 20 bodů many) – po zasažení tímto útokem je 25, 50, 75 a 100 % šance na vyražení zbraně z ruky soupeře. Neudělí se ale žádné zranění, pouze dojde k vyražení zbraně. Protivník po tomto útoku nemůže uchopit do ruky žádnou zbraň po dobu 5 s. Pokud byla protivníkovi vyražena zbraň, lze druhým Odzbrojením vyrazit i štít. (pouze s úrovní 3+, protivník se může bránit perkem Zacházení se štítem úrovně 4.)

Bleskový útok (aktivní = 20 bodů many) – útočník provede spolu s úspěšným zásahem ještě jeden velmi rychlý úder, který má automatický zásah. Poškození od tohoto druhého úderu je ale nižší o 30, 20, 10 a 0 % jako výsledné poškození od prvního úderu. Stále se ale uplatňuje průraznost zbraně a odolnost vůči průraznosti u brnění. To znamená, že i když první úder prorazil brnění, tak druhý úder nemusí

Cílený zásah (aktivní = 20 bodů many) – útočník má 25, 50, 75 a 100 % šanci, že se následujícím úderem, kterým zasáhne cíl, trefí do části těla nechráněné brněním. To znamená, že pokud se vyhodnotí že má útok zasáhnout a měla by se uplatňovat odolnost na průraznost u brnění, tak je určitá šance v závislosti na stupni perku, že se odolnost brnění na průraznost neuplatní a úder půjde do nekryté části těla

Výcvik (pasivní) – obránce má 15, 30, 45 a 60 % šanci, že odolá následujícím úderům : ochromující útok, odzbrojení, cílený zásah, drtivý útok, zákeřný útok, bleskový útok, nájezd

! Vůdcovství (pasivní, zatím nefunkční) – na tomto perku se pracuje (není dodělaná analýza)

Úhlavní nepřítel (pasivní) – hraničář získává trvalý bonus 2, 4, 7 a 10 % k šanci na zásah a zranění proti vybrané třídě nestvůr. Třídu nestvůr si volí u učitele při naučení prvního stupně této schopnosti. Bonus platí při použití všech typů zbraní. Hráč si vybere typ nepřátele po naučení 1. stupně perku.

Výsměch (aktivní = 10 bodů many / prodleva 10s) – Postava zvýší agresivitu vůči sobě všem protivníkům v okruhu 5 polí. Stupně perku zvyšují agresivitu o 20/25/33/50% (jako by jste je zranili). Cíle Vás musí vidět nebo slyšet, aby schopnost správně fungovala.

Já jsem tvůj soupeř (aktivní = 15 + 1/4 levelu cíle bodů many / prodleva 5s) – Snažíš se chránit své spolubojovníky tím že vyzveš někoho na souboj. Pokud jsi dostatečnou hrozbou, cíl tvoji výzvu přijme a zaútočí na tebe. Vyvoláš v cíli agro v hodnotě 20/40/65/100% a o stejnou hodnotu snížíš agro všech ostatních u daného cíle. Zároveň vyvoláš u cíle aktivní změnu protivníka (cíl se pokusí najít nového protivníka na základě nového agra a situace na bojišti)

Rváč (pasivní) - zvyšuje fyzickou odolnost o 10, 15, 20, 25 % (válečníci mají 1. level zdarma)

Znalost zbraní (pasivní) - - zvyšuje hodnotu sdílení skillu zbraně na 30/35/40/50%. Sčítá skill zbraně s 10/20/35/50% druhého nejvyššího zbraňového skillu. Tj. Meče 100 + Bodné 80 + Znalost zbraní 4. = na meče se počítá skill 140. Zdarma dostává na 1. levelu Válečník, Hraničář, Kněz a Zloděj 1. úroveň perku. Válečníkovi se na 20. levelu zdarma rozvine na 2. úroveň (případně za něj dostane zpět body, pokud se ho už naučil).

Sesílání v boji (pasivní) – snižuje šanci přerušení sesílání kouzla nebo modlitby po zranění sesílajícího a snižuje postih při kouzlení za pohybu o 20, 40, 60 a 80%.

Maximalizované kouzlo (pasivní) – kouzelník má 20, 40, 60 a 80 % šanci na to, že sešle kouzlo s maximálním účinkem. Maximální účinek kouzla se chápe jeho základní horní hranice účinnosti. Např. kouzlo se základním poškozením 10 – 20 bude mít při úspěšném hodu na šanci poškození 20 a až pak se připočítají další bonusy z podpůrných dovedností

Daleké kouzlo (pasivní) – zvýšení dosahu kouzel o 1, 2, 3 a 4 pole. Neplatí pro dotyková kouzla a kouzla, kde je cílem sám kouzelník (s dosahem 0)

Kůže mrtvého (pasivní) – zvýšení odolnosti vůči fyzickým útokům, chladu a kyselině o 5, 10, 15 a 20 %, ale současně snížení odolnosti vůči ohni a energii o 5, 10, 15 a 20 %. Jedná se o přirozenou odolnost těla, ne o odolnost získanou z vybavení. Získané odolnosti (postihy) jsou trvalé

Zrychlená meditace (pasivní) – regenerace many při použití aktivní meditace je rychlejší o 10, 20, 30 a 40%.


Mistr plamene (pasivní) – kouzelník s touto schopností má šanci 5, 10, 15 a 20 %, že kouzla „hořící ruce, ohnivý šíp, ohnivá koule, fireball s prodlevou, roj meteorů“ dodatečně zapálí oběť. Ta je zraňována po dobu deseti sekund ohnivým zraněním každé 2 sekundy. Výše zranění je závislá na výši dovednosti „Evokace“ (minimálně 1 a maximálně 9 bodů ohnivého zranění), při odolání kouzlu je zranění z hoření redukováno na 1/2

Mistr mrazu (pasivní) – kouzelník s touto schopností má šanci 5, 10, 15 a 20 %, že kouzla „Otilukova koule mrazu, Otilukův paprsek chladu, kužel chladu, ledová bouře“ dodatečně podchladí oběť. Ta je zpomalena na dobu deseti sekund. Zpomalení sníží rychlost útoku oběti a její šanci na vyhnutí se útoku o hodnotu, výše které je závislá na stupni výši dovednosti „Evokace“, při odolání kouzlu jsou zpomalení a snížení šance na úhyb sníženy na 1/2 hodnoty

Mistr bouří (pasivní) – kouzelník s touto schopností má šanci 5, 10, 15 a 20 %, že kouzla „Blesk, Řetězový blesk“ dodatečně omráčí oběť po dobu 2, 3, 4 a 5 sekund, při odolání kouzlu je tato doba zkrácena na 1/2


Proměna energie (aktivní = 20 bodů many) – kouzelník může vysát životní energii z mrtvého tvora a tím si doplnit vlastní životní energii. Množství životní energie kterou získá je rovné úrovni tvora z kterého čerpá energii. Stupeň perku omezuje maximální úroveň tvora, z kterého může čerpat energii. Je to 10, 20, 30 a 40. úroveň. Energii nelze vysávat z neživých tvorů (nemrtví, elementálové, konstrukti). Maximálně je ale možné doplnit životní energii jenom do svého maxima, tj. 100 životních bodů

Zloděj duší (aktivní = 40 bodů many) – kouzelník přečerpá zbytkovou životní energii z těla mrtvého do speciálního drahokamu, a tak ji ukládá pro další manipulaci. Množství životní energie závisí na stupni dovednosti „Zloděj duší“, i na druhu drahokamu. Energii nelze čerpat z neživých tvorů (nemrtví, elementálové, konstrukti). Pro uskladnění životní energie slouží čtyři druhy drahokamů – malachit, ametyst, obsidián a opál (pro každou úroveň schopnosti jeden). Každý z těchto drahokamů ale musí být opracovaný šperkářem do vhodné formy - takzvané broušené varianty. I síla těchto drahokamů je jiná. Zatím co životní energii tvorů 1.-10. úrovně je možné přečerpat do malachitu, tak na tvory 11.-20. úrovně je již potřeba ametyst, pro tvory 21.-30. úrovně obsidián a na tvory 31.-40. úrovně je potřeba opál. Např. do opálu lze čerpat i energii tvorů 1.-10. úrovně, ale zaplní se jenom do jedné čtvrtiny (obdobně je to i u nižších drahokamů). Opačně to ale neplatí a na tvory 31.-40. úrovně není možno použít čtyři malachity. Po přečerpání energie do drahokamu dostane kouzelník podle stupně perku „Malý kámen duší“, „Slabší kámen duší“, „Kámen duší“, nebo „Velký kámen duší“

Rozpohybuj mrtvé (aktivní = 40 bodů many) – kouzelník je schopný rozpohybovat zabité tvory doplněním jejich životní energie. K tomu potřebuje kámen duší odpovídající úrovně naplněný energií (ten se spotřebuje jako reagent). Pro tvory 1.-10. úrovně je to „malý kámen duší“, pro tvory 11.-20. úrovně je to „Slabší kámen duší“, pro tvory 21.-30. úrovně je to „Kámen duší“ a pro tvory 31.-40. úrovně je to „Velký kámen duší“. Mezi kouzelníkem a rozpohybovaným tvorem se vytvoří vazba, v průběhu které čerpá rozpohybovaný tvor životní energii kouzelníka rychlostí 1 bod životní energie za 1, 2, 3, nebo 4 sekundy. Při poklesu životní energie kouzelníka na 10 bodů se vazba ruší, tvor padne definitivně mrtvý a nelze ho již dále rozpohybovat. Rozpohybovat nelze neživé tvory (nemrtví, elementálové, konstrukti) a tvory, které byly již jednou rozpohybované, nebo z nich byla vysátá životní síla. Množství životní síly kouzelníka určuje dobu, po kterou je možné tvora udržet „naživu“. Po aktivování této schopnosti se zobrazí zaměřovací kurzor, kterým je potřeba vybrat druh kamene duší, který chceme pro tuto schopnost použít. Platí, že slabšího tvora můžeme „oživit“ i silnějším kamenem duší, ale slabším kamenem silnějšího tvora „neoživíme“. Nutný požadavek pro tento perk je 70, 80, 90 a 100 % v dovednosti „Nekromancie“ (pro různé stupně perku)


Silná vůle (pasivní) – kouzelník s touto schopností má vyšší šanci na úspěch při testu na ovládnutí povolané bytosti. Čím vyšší stupeň perku, tím vyšší šance

Mocný příkaz (pasivní) – kouzelník s touto schopností dokáže udržet povolaného tvora déle pod svojí mocí (déle jako je základní doba v popise kouzla)

Astrální pouto (pasivní) – při povolání tvora má tento tvor bonus k vlastnostem 10, 20, 30 a 40 %. Vlastnosti se myslí síla, obratnost a inteligence povolaného tvora


Souznění s elementy (pasivní) – kouzelník dokáže tak precizně pracovat s elementy, že jeho kouzla jsou úspornější a potřebuje tak méně duševní energie na seslání kouzla. Kouzla stojí o 5, 10, 15 a 20 % míň many

Ovládnutí elementů (pasivní) – zraňující kouzla způsobují o 5, 10, 15 a 20 % vyšší poškození

Pán elementů (pasivní) – kouzelník s touto schopností je již v práci s elementy tak zběhlý, že je šance 20, 40, 60 a 80 % na seslání kouzla bez potřeby reagentu vlnového slova moci (pyro, hielo, evart, ji, van)


Silná modlitba (pasivní) – kněz má 20, 40, 60 a 80 % šanci na seslání modlitby s maximálním účinkem. Maximální účinek modlitby se chápe jeho základní horní hranice účinnosti. Např. modlitba, která obnovuje 10 – 20 bodů zdraví bude mít při úspěšném hodu na šanci obnovit 20 bodů zdraví a až pak se připočítají další bonusy z podpůrných dovedností

Odvracení nemrtvých (aktivní = 40 bodů many) – po použití schopnosti je šance, že nemrtvý začne prchat směrem od kněze po dobu 15 s. V případě, že je šance vyšší, nebo rovná 100 %, je nemrtvý zničen. Šanci na úspěch ovlivňuje úroveň kněze, úroveň nemrtvého a stupeň perku. Pro stejnou úroveň kněze a nemrtvého je to šance 15, 30, 45 a 60 %. Dosah schopnosti je 5 polí kolem postavy


Mistr léčení (pasivní) – Zvyšuje sféru vlivu o 1 za každý stupeň perku

Mistr destrukce (pasivní) – Zvyšuje sféru vlivu o 1 za každý stupeň perku

Mistr duchovní sféry (pasivní) – Zvyšuje sféru vlivu o 1 za každý stupeň perku

Bardské vědomosti (pasivní) – zvyšuje znalosti postavy o světe a umožňuje lépe rozlišovat (identifikovat) předměty. Je to podobný perk jako „Znalosti“, ale je vyhrazený pouze pro bardy dává vyšší bonus do znalosti postavy

Maskování (pasivní) – možnost 1, 2, 3 a 4x změny identity. Postava změní identitu pomocí „Maskovací sady“. Podle stupně perku má možnost využívat od jedné do čtyř přednastavených podob. Podoba se přednastaví tak, že postava pokliká na maskovací sadu, kde bude možnosti vybrat přednastavenou identitu, nebo vytvořit identitu (v případě že postava má ještě možnost). Při vytvoření nové identity jde změnit vlasy, knír, vousy a jméno

Hudební nadání (pasivní) – šance na ovlivnění hráče, nebo NPC hudbou je o 5, 10, 15 a 20 % vyšší


Nenápadnost (pasivní) – I. umožňuje omezené skrývání před detekcí životní energie, posouvá hranici postihu k plížení za nízkou staminu na 60% (základ: 75%), zvyšuje strop šance plížení na 96% (základ: 95%) II. posouvá hranici postihu k plížení za nízkou staminu na 45%, zvyšuje strop šance plížení na 97% III. posouvá hranici postihu k plížení za nízkou staminu na 25%, zvyšuje strop šance plížení na 98% IV. ruší postih za nízkou staminu při plížení, zvyšuje strop šance plížení na 99% pozn. hranice postihu = pokud spadne stamina pod dané procento maxima, začne se započítávat postih k šanci na plížení

Bojový výcvik (pasivní) – zvyšuje šanci na zásah při boji

Zákeřný útok (aktivní = 40 bodů many) – zranění způsobené úspěšným útokem je 1,5; 2; 2,5 a 3 x vyšší a je 15, 30, 45 a 60 % šance, že útok zasáhne část těla nechráněnou brněním. Pro postavy bez brnění se samozřejmě nepočítá žádná šance pro průraz. Útok zasáhne přímo tělo. Zákeřný útok lze provést jenom ze zbraní nablízko a jenom pokud není cílem veden útok na postavu, která chce provést zákeřný útok. To znamená, že zákeřný útok nemusí být veden ze stínu. Stačí když cíl bojuje s někým jiným, nebo je útok veden nečekaně


Ostražitost (pasivní) – postava má 5, 10, 15 a 20 % bonus na test při jakékoliv akci, kde je použita dovednost všímavost (pasivní i aktivní použití). Uplatňuje se to např. při hledání ukrytých osob, hledání pastí apod.

Bleskové reflexy (pasivní) – šance na vyhnutí se účinku pasti je 10, 20, 30 a 40 %. Tento perk se uplatní v případě, že postava stoupne na past. Pak je šance podle stupně perku, že se přesto účinku pasti vyhne. Platí to pro všechny typy pasti – vyrobitelné hráčem i pevně zabudované např. v dungeonech, nebo na truhlách

Šikovné prsty (pasivní) – postava má 5, 10, 15 a 20 % bonus na test při jakékoliv akci, kde jsou použité dovednosti kradení, pasti a zámky


Pohyblivost (pasivní) – postava má zvýšenou šanci na vyhnutí se útoku. Výše bonusu závisí na stupni perku a výši vlastnosti „Obratnost“. Přidává 5 + (6/12/18/24% obratnosti) do hodnoty obrany. S obratností 100 to je 11, 17, 23 nebo 29 bodů, to je zhruba 6, 9, 12 a 15% k šanci na vyhnutí úderu.

Obranný postoj (aktivní = 20 bodů many) – po aktivování této schopnosti je šance 20, 40, 60 a 80 %, že postava po dobu 10 s odolá následujícím schopnostem : ochromující útok, odzbrojení, cílený zásah, drtivý útok, zákeřný útok, bleskový útok, nájezd

Protiútok (aktivní = 40 bodů many) – pokud si postava aktivuje tuto schopnost, tak po dobu 10 sekund po každém úspěšném vyhnutí se zásahu vykoná automaticky rychlý protiútok. Úder vedený z tohoto protiútoku je přesnější a silnější jako „obyčejný“ úder. Tato dovednost platí ale jenom pro zbraně nablízko


Znalost svitků (pasivní) – schopnost sesílat ze svitků triky a kouzla. Pro první stupeň perku jsou to triky a kouzla 1. úrovně, pro 2. stupeň perku kouzla 2. a 3. úrovně, pro třetí stupeň perku kouzla 4. a 5. úrovně a pro 4. stupeň perku jsou to kouzla 6. a 7. úrovně

Magická věda (pasivní) – postava má 5, 10, 15 a 20 % vyšší šanci na odolání kouzlu

Magická pouta (aktivní = 40 bodů many) – po použití této schopnosti na protivníka ho stojí všechna jeho kouzla, modlitby, a nebo speciální schopnosti využívající manu o 10, 20, 30 a 40 % víc many po dobu 10, 20, 30 a 40 sekund

Smlouvání (pasivní) – zvyšuje šanci, že postava usmlouvá vyšší cenu v rámci vydávaných řemeslnických zakázek

Opatrný řemeslník (pasivní) – řemeslník má 15, 30, 45 a 60 % šanci, že při výrobě nepoškodí použité nástroje. Tento bonus platí v případě, že by se měla snížit durabilita nástroje v průběhu výroby. Pak je určitá šance v závislosti na stupni perku, že se durabilita nesníží. Mimo jiné snižuje šanci na selhání výroby. Standardních 5% selhání mění na 4/3/2/0%.

Precizní řemeslník (pasivní) – řemeslník má 15, 30, 45 a 60 % vyšší šanci, že výslední výrobek bude o 1 stupeň vyšší kvality

Botanika (pasivní) – šance na nalezení bylinky je vyšší o 5, 10, 15 a 20 %


Pozn. Pro perky dále platí, že se budou uplatňovat pouze při výrobě speciálních předmětů. Pro každý stupeň u každého perku bude seznam vyrobitelných předmětů. Prozatím tento seznam není úplný a bude zveřejněn později.


Slévač (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších slitin

Metalurg (pasivní) – umožňuje odlévání kvalitnějších výrobků


Technik (pasivní) – umožňuje výrobu složitějších mechanických zařízení a výrobu golemů

Šperkář (pasivní) – umožňuje výrobu šperků a broušení drahokamů


Zbrojíř (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších zbraní

Platnéř (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších zbrojí a štítů


Koželuh (pasivní) – umožňuje vypracovat kvalitnější druhy kůží

Kožešník (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších kožených zbrojí

Tkadlec (pasivní, nejsou návody) – umožňuje tkát kvalitnější druhy látek

Krejčí (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších druhů oblečení


Řezbář (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších řezbářských výrobků

Truhlář (pasivní, nejsou návody) – umožňuje výrobu kvalitnějších tesařských výrobků


Chovatel (pasivní) – dává šanci na odchování dvojčat. Zvyšuje také šanci na ochočení zvířete farmářem na jeho farmě. Šance na dvojčata jsou (3, 6, 9 a 12 %). Bonus na ochočení zvířete na farmě je (10, 20, 30 a 40 %).

Plemenný chov (pasivní) – farmář má díky této schopnosti větší šanci vyšlechtit zvíře s genetickou odchylkou. Základní šance na získání genetické odchylky je 5% + 1% za každý stupeň perku Plemenný chov (max. 9%). Genetická odchylka má šanci 50% na 50% zda bude negativní či pozitivní. Tato šance je ovlivněna každým stupněm perku k snížení šance na negativní a zvýšením šance na pozitivní gen (5, 10, 15, 20 %). Na 4. stupni tedy 70% pozitivní ku 30% negativní. Odchylka nemůže být větší než level perku+1 (maximum je stupeň 5 při ošetření rodičů perkem plemenný chov 4.)


Zahradník (pasivní) – farmář může díky této schopnosti pěstovat rostliny rostliny s kvalitnější (šance na zvýšení o 1 stupeň) a větší (až o 50%) úrodou. Hlavní podmínkou úspěchu je dobrá péče o rostlinu.

! Šlechtitelství (pasivní zatím nefunční) – farmář může díky této schopnosti vyšlechtit novou odrůdu rostliny. Nová odrůda rostliny má obvykle vyšší produktivitu, délku růstu a lepší vlastnosti jako původní druh


Šéfkuchař (pasivní) – umožňuje vaření kvalitnějších druhů jídel

! Kořenář (pasivní - zatím bez využití) – umožňuje výrobu kvalitnějších druhů koření


Mistr zdravovědy (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších posilujících lektvarů

Mistr očarování (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších druhů očarování

Mistr výbušnin (pasivní) – umožňuje výrobu silnějších druhů výbušnin

Mistr jedů (pasivní) – umožňuje výrobu kvalitnějších druhů jedů

Mastičkář (pasivní) – umožňuje výrobu mastí

Požadavky perků

Může se je naučit každé povolání za normální cenu (bez postihu za rasu, nebo povolání - viz. systém perků).


Zaměření na dovednost - nemá žádné požadavky na naučení

Zacházení s lehkou zbrojí - nemá žádné požadavky na naučení

Znalosti - nemá žádné požadavky na naučení

! Přesvědčování - nemá žádné požadavky na naučení (prozatím neaktivní)

Posilování - nemá žádné požadavky na naučení

Akrobacie - nemá žádné požadavky na naučení

Rozvoj logického myšlení - nemá žádné požadavky na naučení

! Jazyky - nemá žádné požadavky na naučení (prozatím neaktivní)

Použití foukačky - nemá žádné požadavky na naučení

Znalost výbušnin - nemá žádné požadavky na naučení

Koncentrace - nemá žádné požadavky na naučení

Povolání válečník a hraničář se můžou naučit tyto perky za normální cenu. Další povolání se je můžou některé z nich naučit, ale za zvýšenou cenu (viz. systém perků).


Zacházení se střední zbrojí - nemá žádné požadavky na naučení

Zacházení s těžkou zbrojí - postava musí ovládat perk „Zacházení se střední zbrojí“

Zacházení se štítem - nemá žádné požadavky na naučení


Útočný výcvik - tento perk se může naučit pouze válečník

Agresivní útok - tento perk se může naučit pouze válečník a postava musí ovládat perk „Útočný výcvik“

Finesy - tento perk se může naučit pouze válečník a postava musí ovládat perky „Útočný výcvik“ a „Agresivní útok“


! Obranný výcvik - tento perk se může naučit pouze válečník a hraničář (prozatím neaktivní)

Aktivní obrana - tento perk se může naučit pouze válečník a hraničář a postava musí ovládat perk „Obranný výcvik“

Obranný postoj - tento perk se může naučit pouze válečník a hraničář a postava musí ovládat perky „Obranný výcvik“ a „Aktivní obrana“


Bojové reflexy - tento perk se může naučit pouze válečník a hraničář

Obranný boj - tento perk se může naučit pouze válečník a hraničář a postava musí ovládat perky „Zacházení se štítem“ a „Bojové reflexy“

Odrážení střel - tento perk se může naučit pouze válečník a postava musí ovládat perky „Zacházení se štítem“ a „Bojové reflexy“


Boj v sedle - tento perk se může naučit každé povolání, ale musí mít dovednost Jezdectví minimálně na 10 %

Podupání - tento perk se může naučit pouze válečník a postava musí ovládat perk „Boj v sedle“ a mít dovednost Jezdectví minimálně na 40 %

Nájezd - tento perk se může naučit pouze válečník a postava musí ovládat perky „Boj v sedle“ a „Podupání“ a mít dovednost Jezdectví minimálně na 70 %


Jistá paže - tento perk se může naučit pouze válečník, hraničář a bard. Postava musí ovládat perk „Střelba za pohybu“ a mít dovednost „Střelné zbraně“ minimálně na 40 %

Déšť šípů - tento perk se může naučit pouze válečník a hraničář. Postava musí ovládat perky „Střelba za pohybu“ a „Jistá paže“ a mít dovednost „Střelné zbraně“ minimálně na 70 %

Střelba za pohybu - tento perk se může naučit válečník, hraničář a bard. Postava musí mít dovednost „Střelné zbraně“ minimálně na 20 %. Pro použití tohoto perku v sedle musí také ovládat „Boj v sedle“.


Rychlý pohyb - tento perk se může naučit pouze válečník a hraničář

Silný úder - tento perk se může naučit pouze válečník a postava musí ovládat perk „Rychlý pohyb“

Zuřivost - tento perk se může naučit pouze válečník a postava musí ovládat perky „Rychlý pohyb“ a „Silný úder“


Porozumění zvířatům - tento perk se může naučit pouze hraničář

Krvavé pouto - tento perk se může naučit pouze hraničář a postava musí ovládat perk „Porozumění zvířatům“

Citové pouto - tento perk se může naučit pouze hraničář a postava musí ovládat perky „Porozumění zvířatům“ a „Krvavé pouto“


Drtivý útok - tento perk se může naučit pouze válečník

Ochromující útok - tento perk se může naučit pouze válečník

Vířivý útok - tento perk se může naučit pouze válečník

Odzbrojení - tento perk se může naučit pouze válečník

Bleskový útok - tento perk se může naučit pouze válečník

Cílený zásah - tento perk se může naučit pouze válečník

Výcvik - tento perk se může naučit pouze válečník

Vůdcovství - tento perk se může naučit pouze válečník a hraničář

Úhlavní nepřítel - tento perk se může naučit pouze hraničář

Výsměch - tento perk se může naučit pouze válečník

Já jsem tvůj soupeř! - tento perk se může naučit pouze válečník a postava musí ovládat perk „Výsměch“

Rváč - tento perk se může naučit pouze válečník

Odrážení střel - tento perk se může naučit pouze válečník

Tyto perky se může naučit pouze kouzelník, nebo kněz. (viz. systém perků)


Sesílání v boji - tento perk se může naučit pouze kouzelník a kněz

Maximalizované kouzlo - tento perk se může naučit pouze kouzelník

Daleké kouzlo - tento perk se může naučit pouze kouzelník

Kůže mrtvého - tento perk se může naučit pouze kouzelník a musí mít dovednost Nekromancie minimálně na 50 %

Zrychlená meditace - tento perk se může naučit pouze kouzelník


Mistr plamene - tento perk se může naučit pouze kouzelník

Mistr mrazu - tento perk se může naučit pouze kouzelník

Mistr bouří - tento perk se může naučit pouze kouzelník


Proměna energie - tento perk se může naučit pouze kouzelník a musí mít dovednost Nekromancie minimálně na 40 %

Zloděj duší - tento perk se může naučit pouze kouzelník. Postava musí mít perk „Proměna energie“ a musí mít dovednost Nekromancie minimálně na 50 %

Rozpohybuj mrtvé - tento perk se může naučit pouze kouzelník. Postava musí mít perky „Proměna energie“ a „Zloděj duší“ a musí mít dovednost Nekromancie minimálně na 70 %


Silná vůle - tento perk se může naučit pouze kouzelník a musí mít dovednost „Povolávání“ minimálně na 40 %

Mocný příkaz - tento perk se může naučit pouze kouzelník. Postava musí mít perk „Silná vůle“ a musí mít dovednost Povolávání minimálně na 50 %

Astrální pouto - tento perk se může naučit pouze kouzelník. Postava musí mít perky „Silná vůle“ a „Mocný příkaz“ a musí mít dovednost Povolávání minimálně na 70 %


Souznění s elementy - tento perk se může naučit pouze kouzelník a musí mít dovednost Evokace a invokace minimálně na 40 %

Ovládnutí elementů - tento perk se může naučit pouze kouzelník. Postava musí mít perk „Souznění s elementy“ a musí mít dovednost Evokace a invokace minimálně na 50 %

Pán elementů - tento perk se může naučit pouze kouzelník. Postava musí mít perky „Souznění s elementy“ a „Ovládnutí elementů“ a musí mít dovednost Evokace a invokace minimálně na 70 %


Silná modlitba - tento perk se může naučit pouze kněz

Odvracení nemrtvých - tento perk se může naučit pouze kněz


Mistr léčení - tento perk se může naučit pouze kněz

Mistr destrukce - tento perk se může naučit pouze kněz

Mistr duchovní sféry - tento perk se může naučit pouze kněz

Tulácke perky se může naučit zloděj a bard. Pár perků se můžou naučit i jiná povolání, ale za vyšší cenu (viz. systém perků).


Bardské vědomosti - tento perk se může naučit pouze bard

Maskování - tento perk se může naučit pouze zloděj a bard

Hudební nadání - tento perk se může naučit pouze bard


Nenápadnost - tento perk se může naučit pouze zloděj

Bojový výcvik - tento perk se může naučit pouze zloděj a musí mít perk „Nenápadnost“

Zákeřný útok - tento perk se může naučit pouze zloděj a musí mít perky „Nenápadnost“ a „Bojový výcvik“


Ostražitost - nemá žádné požadavky na naučení

Bleskové reflexy - postava musí ovládat perk „Ostražitost“

Šikovné prsty - tento perk se může naučit pouze zloděj a postava musí mít perky „Ostražitost“ a „Bleskové reflexy“


Pohyblivost - tento perk se může naučit pouze zloděj a bard

Obranný postoj - tento perk se může naučit pouze zloděj a bard a postava musí mít perk „Pohyblivost“

Protiútok - tento perk se může naučit pouze zloděj a bard a postava musí mít perky „Pohyblivost“ a „Obranný postoj“


Znalost svitků - tento perk se může naučit pouze bard

Magická věda - tento perk se může naučit bard a postava musí mít perk „Znalost svitků“

Magická pouta - tento perk se může naučit pouze bard a postava musí mít perky „Znalost svitků“ a „Magická věda“

Tyto perky se můžou naučit pouze řemeslníci (viz. systém perků). Řemeslné perky jsou v stadiu rozpracování .


Smlouvání - tento perk se můžou naučit řemeslníci v oboru černých řemesel, svobodných řemesel, farmáři a alchymisti

Opatrný řemeslník - tento perk se můžou naučit řemeslníci v oboru černých řemesel, svobodných řemesel, farmáři a alchymisti

Precizní řemeslník - tento perk se můžou naučit řemeslníci v oboru černých řemesel, svobodných řemesel, farmáři a alchymisti

Botanika - tento perk se může naučit pouze alchymista a musí mít dovednost Bylinkářství na 40 %


Slévač - tento perk se může naučit pouze řemeslník v oboru černých řemesel a musí mít dovednost Slévárenství na 40 %

! Metalurg (možná nefunguje, není test) - tento perk se může naučit pouze řemeslník v oboru černých řemesel a musí mít perk „Slévač“ a dovednost Slévárenství na 40 %


! Technik (zatím nemá využití) - tento perk se může naučit pouze řemeslník v oboru černých řemesel a musí mít dovednost Drátenictví na 40 %

Šperkař - tento perk se může naučit pouze řemeslník v oboru černých řemesel a musí mít dovednost Drátenictví na 40 %


Zbrojíř - tento perk se může naučit pouze řemeslník v oboru černých řemesel a musí mít dovednost Kovařina na 40 %

Platnéř - tento perk se může naučit pouze řemeslník v oboru černých řemesel a musí mít dovednost Kovařina na 40 %


Koželuh - tento perk se může naučit pouze řemeslník v oboru svobodných řemesel a musí mít dovednost Krejčovina na 40 %

Kožešník - tento perk se může naučit pouze řemeslník v oboru svobodných řemesel a musí mít perk „Koželuh“ a dovednost Krejčovina na 40 %

Tkadlec - tento perk se může naučit pouze řemeslník v oboru svobodných řemesel a musí mít dovednost Krejčovina na 40 %

Krejčí - tento perk se může naučit pouze řemeslník v oboru svobodných řemesel a musí mít perk „Tkadlec“ a dovednost Krejčovina na 40 %


Řezbář - tento perk se může naučit pouze řemeslník v oboru svobodných řemesel a musí mít dovednost Řezbářství na 40 %

Truhlář - tento perk se může naučit pouze řemeslník v oboru svobodných řemesel a musí mít dovednost Tesařina na 40 %


Chovatel - tento perk se může naučit pouze farmář a musí mít dovednost Farmářství na 40 %

Plemenný chov - tento perk se může naučit pouze farmář a musí mít perk „Chovatel“ a dovednost Farmářství na 40 %


Zahradník - tento perk se může naučit pouze farmář a musí mít dovednost Farmářství na 40 %

Šlechtitelství - tento perk se může naučit pouze farmář a musí mít perk „Zahradník“ a dovednost Farmářství na 40 %


! Kořenář - tento perk se může naučit pouze farmář a musí mít dovednost Vaření na 40 %

Šéfkuchař - tento perk se může naučit pouze farmář a musí mít perk „Kořenář“ a dovednost Vaření na 40 %


Mistr zdravovědy - tento perk se může naučit pouze alchymista a musí mít dovednost Zdravověda na 40 %

Mistr očarování - tento perk se může naučit pouze alchymista a musí mít dovednost Očarování na 40 %

Mistr výbušnin - tento perk se může naučit pouze alchymista a musí mít dovednost Výbušniny na 40 %

Mistr jedů - tento perk se může naučit pouze alchymista a musí mít dovednost Znalost jedů na 40 %

Mastičkář - tento perk se může naučit pouze alchymista a musí mít dovednost Bylinkářství na 40 %

Výuka perků hráčem

Hráč s perkem učitel může ostatní hráče učit perkům, které sám umí, maximálně však do výše jeho perku učitel.

Příklad
S úrovní perku „Učitel“ 3 může učit perk „Odzbrojení“ maximálně na úroveň 3, přestože sám má tento perk pouze na úrovni 1. Platí zde totiž pravidlo „kdo to neumí, ten to učí“.

Učiteli se v jeho knize perků zobrazí volba „Vyučovat perk“. Po stisku tohoto tlačítka musí už jen vybrat studenta, kterého chce učit. Student však musí učitele znát a mít jej za přítele, pomocí volby „Označit jako přítele“ (pokud nesplňuje některou z těchto podmínek, učiteli se vypíše hláška „Tuto postavu nemůžeš učit“). Studentovi se nabídne dialog se seznamem perků, které jej učitel může naučit - vybráním perku okamžitě proběhne první výuka.

Pokračování výuky pak probíhá téměř shodně - vyvolává ji opět učitel, vybere svého žáka a ten již volbu nemusí potvrzovat. Žák má možnost výuku perku zrušit kdykoliv mezi lekcemi, stejným způsobem jako u výuky NPC učitelem.