Isharionský královský rod (Como-Scarba)

Isharionský vládnoucí rod je obestřený tajemstvím a veřejně je známá pouze osoba krále Gabriela. Jejich sídlem je hrad u mostu mezi Vilhelmovicemi a Isharem.

Znalosti ohledně historie rodu jsou omezeny na několik posledních generací - tzv. Čtvrtý věk. Rod Como měl od počátku ve znaku zlaté slunce. Toto slunce znázorňuje bohatství, sílu a moc rodu a objevuje se jak na erbech, tak na hrudních plátech členů rodu a jejich osobní gardy či významných rytířů.

Rod byl zpočátku známý zejména jako rod vojevůdců hájící zájmy lidské rasy. To je patrné mimojiné i na osobě Gotrieda Como, který okolo roku 195 získává od svého otce - krále Roberta - dědičný přídomek „Scarba“ (používaný je tvar jak s pomlčkou, tak s předložkou „ze“), za obranu severních hranic království a vedení armád v několika bojích. Rod tímto také získává do svého erbu ledního medvěda se zlatými drápy, erb byl vertikálně půlený. Lední medvěd znázorňuje neochvějnost, odhodlání, odvahu a nezdolnost v boji.

Po Pohromě se pozornost krále Gabriela musela obrátit spíše na vnitřní politiku a nedochází k významnějším vojenským konfliktům. Do popředí se dostávají diplomatické a organizační schopnosti - vojenská aktivita se projevuje spíše jen při obraně hranic a města Ishar před agresory. Rod tak přechází od politiky „meče a oceli“ k politice „pera a stříbra“. Někdy na počátku vlády krále Gabriela upravuje rod svůj erb na erb čtvrcený, v levém horním poli je slunce rodu Como, v pravém dolním rohu je lední medvěd Scarba, zbylá dvě pole vyplňuje vzor královského hermelínu. Erb je někdy též znázorňován se středním štítkem, který je sám o sobě znakem království Isharion. Jedná se o korunovaného zlatého orla s oranžovými drápy a černým jazykem - znázorňuje ušlechtilého a silného ochránce, dravého a vždy odhodlaného.

Tento rod vládne celému království Isharion. Jeho moc je tudíž velmi vysoká, ačkoliv ruku v ruce s královou indispozicí získávají část moci i různí rádcové a zástupci, kteří mají obvykle poměrně přesně přidělené vlastní pravomoce a spravovanou oblast. Mezi některé z výsad království patří například vyhlašování branné povinnosti, vybírání daní, konfiskace v případě ohrožení či jiném zvláštním případě. Král je vždy, když se rozhodne, nejvyšším vykonavatelem moci výkonné, zákonodárné a soudní - jeho slovo má vždy nejvyšší váhu, pokud se rozhodne vystupovat přímo a nikoliv přes některého ze zástupců.

Království v zastoupení Gabriela přijalo v dobách Pohromy rasy elfů, orků, trpaslíků a gnómů, které na území království našly útočiště před Bolestí. Pokud nepočítáme drobné problémy a neshody s orky, tak pouze s drowy přetrvává otevřené nepřátelství.

Rodokmen

(Data v závorkách se týkají období vlády nad královstvím Isharion)
Rodkomen rodu Como-Scarba

Současná generace

Král Gabriel I.

Kdysi vznešený a velký muž, po tragických událostech okolo Pohromy (zejména smrti manželky) se však přestal objevovat na veřejnosti a o jeho stavu se toho moc neví. Veřejně vystupuje skrze své zástupce a rádce.Královna Magdaléna († 267/268)

Tato žena měla královi dát potomka. Pohroma však vše zmařila a ona zahynula spolu se svým nenarozeným dítětem.

Další členové rodu

Nejsou známí žádní další přímí potomci krále. V případě, že by král měl nějaké levobočky, mohou v případě jeho smrti či ukončení funkce jako krajní řešení a za určitých podmínek nastoupit v následnictví. Také by mohl funkci nastoupit některý z králových vzdálených příbuzných, za určitých podmínek.

Pokud by se přesto nenašel v případě královy smrti žádný dědic trůnu, převzal by funkci ten, koho král určí, nebo jako poslední možnost některý z dalších významných rodů.

Garius

Královský rádce a králův zástupce pro město Ishar. V této oblasti má v případě, že král neřekne jinak, jeho slovo váhu jako slovo krále. Zodpovídá se pouze králi, který má samozřejmě právo vetovat všechna jeho rozhodnutí.

Krom osobního majetku disponuje určitými nemalými prostředky království (materiálními i lidskými zdroji) jako by byl králem.

Pochází z váženého rodu, který rádcoval královské rodině po generace. Byl veden ke své funkci od mala (vzdělání, „stáže“ na nižších pozicích atd.). Jistou dobu zastával pozici starosty Isharu.

Rodricson

Člen Královských rytířů a Královské gardy. Často se účastní osobní ochrany krále.

Samuelson

Člen Královských rytířů a Královské gardy. Často se účastní osobní ochrany krále.